By ADEOLA ADEROUNMU, Since 2006

Posts tagged ‘Mugabe’

Mugabe: När firandet kan vara fel

Mugabe: När firandet kan vara fel (Previously posted in English language)

20171114_1316191957743002.jpg

av Adeola Aderounmu

Många observatörer både inom och utanför Afrika tycks ha firat störtandet av Mugabe som Zimbabwes president efter nära fyra årtionden vid makten. En sådan uppfattning är en skarp motsägelse till vad som erhölls på 1970 och 1980 talet då Mugabe agerade som hjälte för Zimbabwes självständighet.

Jag minns min reaktion när Mugabe röstades till makten för den sjätte gången år 2008. Då var han 84 år gammal och jag trodde hans pensionering var väntad, för honom att kunna vila upp sig och njuta av återstoden av sitt liv. Vid det tillfället drog jag slutsatsen att dåliga ledare, oavsett hur bra deras avsikter kan tyckas, är de som vägrar att träna eller handleda sina anhängare att ta sedan över efter dem.

Enligt min mening är Mugabes största misstag att inte ha värnat om ett fåtal unga män och kvinnor som kunde fört Zimbabwe framåt. Han var beredd att styra Zimbabwe fram till sin död, det är den enda förklaringen jag finner för en man som är 93 år gammal och inte pensionerad från offentlig service.

Det råder ingen tvekan om att Mugabe stannade för länge vid makten. Han blandade troligen ihop demokrati med monarki. I en demokrati är överföringen av makt oundviklig. De som kämpade vid sidan av Mugabe för ett självständigt Zimbabwe hade anledning att känna sig förolämpade när det blev uppenbart att Mugabe planerade överföringen av makt till sin fru. Några av dessa personer är nu politiker, om än gamla politiker, och vissa förblev i militären. De har nu säkerställt att makten togs över med våld från Mugabe, i hans gamla och hjälplösa ålder.

När den nuvarande maktstriden är avgjord, har Zimbabwes handläggare en del saker att klargöra och rätta till. Ett exempel är lagen som ger Mugabe makt att avskeda landets vice ordförande som bör återkallas genom lagstiftaren. Andra repressiva lagar i konstitutionen som är kapabla att omvandla revolutionerande, demokratiska ledare till tyranner bör avskaffas.

Zimbabwe och förvisso många andra länder i Afrika behöver granska sina politikers ämbetstider. Zimbabwe till exempel skulle troligen vuxit demokratiskt om det fanns en begränsning på antalet gånger en president kan väljas om. I länder där makten över ämbetstiden gör det till en nästan omöjlig uppgift att ändra makten genom trovärdiga val, blir begränsade mandatperioder ett motgift.

Det finns en allvarlig fara i om den använda metoden att driva bort Mugabe är firad. Användningen av militären för att korrigera politisk anomali borde inte firas eller hyllas någonstans i världen. Det förblir ett recept på våld och inbördeskrig. Det var fel att det militära alternativet var vad som togs till för att köra bort Mugabe och stoppa hans fru från att ta över makten. Valmöjligheten, som använder sig av trovärdiga omröstningar och godtagbara resultat, är alltid den bästa metoden.

Därför måste globala media presentera en balanserad rapport om situationen, oberoende av dess predisposition (kärlek eller hat) mot Mugabe. Det som hänt i Zimbabwe handlar inte bara om personen Mugabe eller hans hunger efter makt utan även om välfärden och välbefinnandet hos folket i Zimbabwe, hemma och utomlands.

Lärdomarna från Zimbabwe borde återigen öppna våra ögon om demokratins brister i vissa delar av världen och dessa lärdomar borde vara behjälpliga för diverse institutioner som främjar av inte bara demokrati men även medborgerliga rättigheter för alla människor globalt.

aderounmu@gmail.com

Footnote:

Mugabe resigned today 21st of November 2017 after 37 years in power.

Mugabe: A Wrong Type Of Celebration

There is grave danger if the method used to oust Mugabe is celebrated. The use of the military to correct political anomaly should not be celebrated or hailed anywhere in the world.

Mugabe: A Wrong Type Of Celebration

By Adeola Aderounmu

 

20171114_1316191957743002.jpg

Adeola Aderounmu

Many observers within and outside Africa seem to have celebrated the overthrown of Mugabe as the president of Zimbabwe after nearly 4 decades in power. Such a perception is a sharp contradiction to what obtained in the 1970s and 1980s when Mugabe was a hero of Zimbabwean independence.

I remember my reaction when Mugabe was voted to power for the 6th time in 2008. Then, he was 84 years and l thought he should be due for retirement so that he could rest and enjoy the rest of his days. At that moment l concluded that bad leaders, no matter how good their intentions may seem, are those who refused to train or mentor followers to take over from them.

In my opinion, Mugabe’s greatest mistake was not nurturing a few young men and women who could move Zimbabwe forward. He was prepared to rule Zimbabwe until his death and that is the only explanation l found for a man who is 93 years and not retired from public service.

No doubt about it, Mugabe overstayed in power. He probably mistook democracy for monarchy. In a democracy, the transfer of power is inevitable. Those who fought alongside Mugabe for the independence of Zimbabwe have reasons to feel insulted when it became apparent that Mugabe was planning to transfer power to his wife.

Some of these people are now politicians albeit old politicians and some remained in the military. They have now ensured that power was taken by force from Mugabe in his old, helpless ag.

When the current power tussle is settled, the handlers of Zimbabwe have a few things to clarify and rectify. For example, the law that gives  Mugabe the power to sack the Vice President of the country should be revoked through the legislature. Other repressive laws in the constitution that are capable of converting revolutionary, democratic leaders to tyrants should be abolished.

Zimbabwe and indeed many other countries in Africa need to review the tenures of their politicians. Zimbabwe for example, would probably have grown democratically if there was limitation on the number of times a president can seek for re-election. In countries where the power of incumbency makes it an almost impossible task to change power through credible elections, limited terms of office will be an antidote.

There is grave danger if the method used to oust Mugabe is celebrated. The use of the military to correct political anomaly should not be celebrated or hailed anywhere in the world. It remains a recipe for violence and civil war. It was wrong that the military option was what it took to oust Mugabe or stop his wife from taking over power. The electoral option, that which makes use of credible ballot votes and acceptable results, is always the best method.

The global media therefore need to present a balance report of the situations regardless of  its predisposition (love or hate) towards Mugabe. What has happened in Zimbabwe is not just about the person of Mugabe and his hunger for power but also about the welfare and the well-being of the people of Zimbabwe at home and abroad.

The lessons of Zimbabwe should once again opened our eyes to the inadequacies of democracy in certain parts of the world and these lessons should be instrumental to various institutions saddled with the promotion of not just democracy but civil rights of all people globally.

aderounmu@gmail.com

The Stupid Jokes, Including Mugabe On Nigeria

By Adeola Aderounmu

One day two men from Pakistan told me a joke. I’ll share it.

[Transparency International (TI) was going to rank countries in the world using the so called corruption perception index. Pakistan was going to be rated as the most corrupt country in the world. The Pakistan government got winds of the situation. They (the people in the corrupt Pakistan government) pondered on what to do to avert the situation. In the end they decided to contact Nigeria.

The Pakistan government succeeded in bribing the Nigerian government to accept the first position. This means that in place of Pakistan, Nigeria was named as the most corrupt country in the world, and Pakistan ended up in the second position. The Pakistan government was delighted that it avoided been named as the most corrupt country in the world].

This joke according to them is popular in Pakistan. The two men laughed and I looked at them with indifference.

I was in the middle of a shopping exercise with one of my former colleagues when I was told this joke. Nothing comes between me and my shopping habits, not even a stupid joke. But when I had the time to think and reflect over the joke, I realised the depth.

What I didn’t understand is how they bribed TI into accepting the swapping process.

Beyond that blind spot, I think everybody that is called a Nigerian should do his or her own analysis and weigh the joke. It was told in less than 2 minutes but I think the implications are huge.

I mean, in the league of corrupt countries, Pakistan is Baba nla corrupt country. They made this joke to be popular in their country probably to console themselves that it could have been worse. How they arrived at this crossroad of consolation is their national problem or tragedy. In 2013 they actually remain in the league of the most corrupt country, far worse than Nigeria.

Earlier this month (March 2014) Robert Mugabe allegedly made another stupid joke about Nigeria. He was celebrating his birthday and was probably drunk when he asked his people “are we now like Nigeria where you have to reach your pocket to get anything done”?

I don’t have so many words for the Pakistani guys and their stupid jokes. I don’t even know where they are now. They may be back in their more corrupt country. They may have continued with their sojourn to other climes, as usual.

However, when I followed Zimbabwe in the 2008 election I knew that his people called him “MUGABE IMBAVHA” which means Mugabe you are a thief. This was at the time that Zimbabwe had 80% unemployment rate and probably the world’s highest inflation rate at 165 000%. It was a time when a $10 million Zimbabwean note won’t last you 3 days and a queue for bread was mistaken for a queue at a polling station!

Zimbabwe 10 million dollar

Zimbabwe 10 million dollar

Mugabe is not a king but he has ruled Zimbabwe since 1980. I respect the views of the Pan-Africanists who are still in love with Mugabe but I won’t come to terms with how one man will rule one country as if the others in it are fools. I don’t fancy the looters who have ruled and ruined Nigeria and I don’t fancy sit tight rulership. I will also like to separate royal-ship from democracy.

I have no idea what inflation looks like in Zimbabwe today and I don’t know what a queue for bread looks like. It may be as long as a queue for fuel in Nigeria. The only thing I bothered to check revealed that in 2013 Zimbabwe is worse than Nigeria on the corruption index.

The stupid jokes are on Nigeria if a man like Mugabe thinks that he is a yardstick to morality and a reference mark for uprightness.

The Pakistani joke is on Nigeria, a country where 20 billion dollars can disappear without a trace.

The jokes are on Nigeria, a country that made so much money during the gulf war that all the money disappeared, 12 billion out of it ended with one man!

The stupid jokes are still on Nigeria, a country where pension funds disappear and pensioners suffer and die like rats.

Nigerians, the jokes are on you, with all the intellectual pool of people flooding Nigeria and around the world, you cannot manage your political affairs successfully.

The jokes are on Nigeria, a country ruled largely by criminals, ex-convicts and murderers.

The jokes are on Nigeria, a country where Ministers hire or buy private jets with petro-dollars and they walk free.

Nigerian Minister who stole funds to use private jet

Nigerian Minister who stole funds to use private jet

The jokes are on Nigeria, a country where “militants” and terrorists earn more money than professors and teachers.

The stupid jokes are on you, you sent a wasted generation to a national conference while your youth waste at home and abroad.

richard akinjide, one of the NPN members who destroyed and ruined Nigeria at a national conference in 2014

richard akinjide, one of the NPN members who destroyed and ruined Nigeria at a national conference in 2014

The jokes are on Nigeria; you rip money from unemployed people, maim them and even killed some of them.

Nigeria the jokes are on you when Abacha’s loot was re-looted and it now re-disappeared without a trace.

The jokes are on you when your sons whom you made governors are wanted abroad for criminal activities or at home for murder charges and stealing.

Nigeria the jokes are on you when you bring drug barons from America and other places to head political groups in Nigeria.

Nigeria the jokes are on you, you cannot provide stable electricity for yourself in the year 2014 approaching 2015.

The jokes are on you, you earn so much money you cannot provide free education and free transportation for your citizens. Where is all the money going to?

The jokes are on you, you all want to become part of government so you can steal, loot or access the national cake.

The jokes are on you Nigeria, you budget billions annually on roads and public schools, but there are no improvements. Where’s all the money?

One of the highest pregnancy related mortalities in the world! Seriously, the jokes are on you..!

The jokes are on Nigeria where the rulers cannot feed themselves from their wages, they still have to cut out billions of naira out of what is left for the masses.

The jokes are on you; you give money to terrorists and call them militants. You need to equip and train more men and women so that you can extinguish the terrorists in the Sahara and in the north. Or how do you want to define a regional military giant?

The jokes are on you, your pastors fly in jets and you drive rickety cars on dangerous roads. You walk through the valley of the shadows of death and you die actually.

Nigerian Pastors fly in jets and the worshippers go hungry on foot

Nigerian Pastors fly in jets and the worshippers go hungry on foot

The jokes are on you Nigerians, your political rulers also fly in jets and you walk to dead claiming resiliency and living on false hopes imposed on you by diverse religions.

Nigerian ruler who is buying jet after jet as the people continue to suffer

Nigerian ruler who is buying jet after jet as the people continue to suffer


Nigeria, a country full of intelligent people and uncountable resources compared to lesser countries like Pakistan and Zimbabwe, I think you brought these stupid jokes on yourselves because you continue to rob your backside with these lesser countries on the corruption scale.

Nigeria, where is your intelligence and what happened to the giant of Africa claim? Why can’t Nigerians bring themselves up to number 4 or number 3 positions on this corruption scale? One country is on number 1.

All the anomalies that you live with brought the stupid jokes on you, Nigeria. If an elephant falls, all sorts of knives will be used to dissect it, says a Yoruba adage. This is where you are as a country.

You have fallen and the daggers are diverse. You have sent mostly unintelligent and even old people to the conference. It’s a generation tagged “wasted” and they are still fighting for money and food.

Nigeria, where do you go from here? True federation, probity and accountability or maintain the status quo. There are always choices to make and lines to draw.

The stupid jokes are still on you, Nigeria..!

aderounmu@gmail.com

(photo credit: Vanguard newspaper for pastors and jets, information Nigeria for Alison and jet. daily independent for rulership fleet)

Emperor Mugabe, But They Went To Hell..!

Adeola Aderounmu

Why Mugabe chose to use the burial ceremony of his sister as another medium to attack the Western countries is best known to him.

I thought the dead deserve to rest in peace after passing through this crazy world. Couldn’t we just have allowed the dead to bury the dead?

Mugabe told the West to go to hell. Three envoys did just that. The US, EU and German envoys stood up and went to hell at the directive of Mugabe.

I’m in shock as to why Mugabe wants an apology.

If Mugabe was sitting at a ceremony say in Portugal, Sweden or even in the US and someone (Like US Obama or Sweden’s Reinfeldt) says Africa or Zimbabwe can go to hell, I expect Mugabe to stand up and leave the ceremony. Doing nothing short of that means that he has no dignity or he’s about to shed the last straw of his human dignity.

The antecedents to Mugabe’s speech at the ceremony may not be too irrelevant in this case.

I mean Mugabe has stayed too long as president thereby denying Zimbabweans fresh and innovative ideas of how the country can make progress AND the West have reneged on several multilateral issues thereby compounding the socio-economic situations in Zimbabwe.

These are facts-both Mugabe and the West through their actions and attitudes have made life miserable for millions of Zimbabweans.

I just thought it was funny and senseless that Mugabe will demand an apology from people whom he told to go to hell and they did just that.

Anyway, I hope he never gets one. It was a burial ceremony and it should have been all about that.

My only wish is that someday, somehow, things will happen that will resuscitate the hope of the Zimbabwe nation. Zimbabwe, just like Nigeria, used to be the pride of Africa.

The opposition in Zimbabwe, in my opinion, is an object of ridicule. Morgan Tsvangirai is a huge joke.

One day the truth will set Africa free. At that time Africa will rise and shine and the “West” can remain permanently in “hell” for their complicities in the plights of poor and helpless Africans and we won’t need any apology.

The Nigerian Guardian Editorial on Mugabe’s Zimbabwe

    Zimbabwe: A tragic failure of leadershipTHE NIGERIAN GUARDIAN JULY 3 2008

IN a demonstration of utter contempt for the international community and indeed for the Zimbabwean people, President Robert Mugabe stood as the sole candidate in the country’s run-off presidential election which was held last Friday, June 27. Two days after the one-man race, 84-year old Robert Mugabe was sworn in as president of Zimbabwe for the sixth time.

The episode undoubtedly forebodes much worse for the country and its people in the months to come. At the personal level, it provides a vivid illustration of how a leader could fall from heroic heights into infamy and illustrates what Nelson Mandela has called a tragic “failure of leadership.” Robert Mugabe has demonstrated that his love for power is in inverse proportion to his disdain for rights of many of his people. This is a character flaw of tragic proportions, whose consequences are bound to affect the destiny of a whole nation.

The crisis began shortly after the general elections of March 29 when President Mugabe’s 28-year long rule was challenged by Morgan Tsvangirai of the opposition Movement for Democratic Change (MDC), and by Mugabe’s former Finance Minister, Simba Makoni, who contested the presidency under a breakaway faction of the MDC. The Zimbabwe Electoral Commission released the results for the legislative election, which the opposition won with a clear majority, within a week, as stipulated by law.

Expectations were high from both citizens and informed observers that the presidential election would follow the trend in the legislative election. This optimism was bolstered by the fact that he had allowed the opposition candidate to campaign across the country without any molestation. There was also the added fact that the severe hardship induced across the country by hyper-inflation and economic collapse would be blamed on the incumbent government and sway the election in favour of the opposition.

However, the Electoral Commission refused to release the result of the presidential election, thereby adding political uncertainty to a polity already teetering on the verge of economic collapse. Amidst this uncertainty, the ruling ZANU-PF party and its storm troopers across the country began to take certain measures that reinforced the impression that President Mugabe was determined to cling to power. It took the Electoral Commission five weeks and a ballot recount to release the results. As expected, Morgan Tsvangirai won a majority of the vote with 47.9 per cent against President Mugabe’s 43.2 per cent. This fell short of the 50 per cent plus one required by law. The situation
called for a run-off election which was fixed for June 27.

The series of events that unfolded in the period leading to the run-off demonstrated President Mugabe and his party’s determination to do whatever was necessary to ensure victory. They unleashed a campaign of terror and intimidation on opposition party stalwarts, supporters and sympathisers. The MDC’s Secretary General was charged with treason and is currently in detention. Security forces hounded opposition party members across the country, while ZANU-PF storm troopers unleashed terror across the countryside, reportedly killing and maiming innocent citizens.

Whereas the opposition had been allowed to campaign freely before the March election, this was no longer possible anywhere in the country. Its rallies were disrupted both by security forces and ZANU-PF activists. Its presidential candidate was arrested several times ahead of the run-off. By the time the party threw in the towel, well over 80 of its members had been killed. Morgan Tsvangirai was compelled by the level of violence to withdraw from the presidential contest, and to seek refuge in the Dutch Embassy in Harare. This gave Robert Mugabe the electoral certainty he so desired. ZANU-PF’s objective, as was made clear on its campaign posters, was to ensure that Robert Mugabe secured 100 per cent of the vote.

In the end, the election was held in an atmosphere of intense fear and intimidation, with voters going to the polls because of the fear that those who could not show the indelible pink mark on their fingers to demonstrate that they had voted would suffer violent retribution. Robert Mugabe got what he wanted and was immediately sworn into office.

How could an 84-year old man be so determined to cling to power? How could a hero of the liberation of Zimbabwe brutalise his own society in his twilight years with scant regard to the past and to his place in history? Power is of course the best, or is it worst, aphrodisiac, and those who get drunk on it are condemned to self destruction, with the danger, sadly, that in the process of self-destruction, they could indeed destroy a country as well. This is the tragedy of Zimbabwe.

The consensus of African and international opinion is that the run-off election was a farce and totally undemocratic. Beyond that however there is little agreement as to what could be done to redress the situation. Western countries have condemned it and have unwisely threatened to reinforce sanctions which have already impoverished Zimbabweans.

The African Union, which discussed the Zimbabwe election at its summit in Egypt, merely called for talks leading to a government. This call has been rejected by Morgan Tsvangirai.

There is now more despair in Zimbabwe. Western nations must back off from threats of more sanctions and African leaders must become vigorous in sincerely and genuinely pursing peace in Zimbabwe between government and the opposition. At 84, there is not much Robert Mugabe can give his country except to exacerbate the present crisis. Any solution will therefore have to follow channels that would ease him out of power to enable the country re-direct its energies towards improving the lot of the people of Zimbabwe

Tag Cloud