Traumatized Libya

By all means and at all cost, the slave traders of Libya must be found, arrested and prosecuted. Justice must prevail or this will happen again.

Traumatized Libya

By Adeola Aderounmu

20151101_155430-3

Libyans are today presenting an image that shows that some of them are the most useless humans on earth in 2017. No other country in the world can compete with Libya as the domain of some of the most complete fools, idiots and silly asses that the wold knows today.

The reason for these qualities are not far fetched.

Some Libyans took advantage of the economic migrants in their domain and sold them as slaves. The internet is awashed with the gruesome images and videos of how Africans are sold as slaves in Libya. It was CNN that probably first reported the news.

It sounded as if Libya is not in Africa. Actually that is one issue that still needs to be addressed. How do North Africans view themselves? I have seen some football matches where North African footballers behave unruly to players and officials from sub-Saharan Africa. I get the impression that they think that they are superior to the rest of us. Foolish thinking!

Libyans are traumatized. They are a people so foolish they killed their former ruler. I am sure they never expected that their lives will be turned upside down as it is today.

How could they be so foolish and ignorant of what was to follow the assassination of their ruler? They stupidly connived with the west and eliminated Gadhaffi.

Since then, their lives have been in turmoil and there has been complate breakdown of law and order.

It is really sad that this is the route that our brothers and sisters from sub-Saharan Africa choose in their quests to reach Europé.

Definitely one cannot exonerate the stupid rulers in sub-Saharan Africa. In general, there is failure of leadership in Africa.

Africans, south of the Equator is a place where men and women ought to be living like Kings, Princes and Queens. This is a part of the world that is blessed with abundant resources and human talents.

Sadly the rulers and politicians in that part of the world are totally crazy. They are the ones who are misruling their people and forcing them to become economic migrants. It is the misrule in sub-Saharan Africa that is serving as the source of the men and women sold as slaves in Libya.

The rulers of sub-Saharan Africa need to borrow themselves some senses and start to rethink how they govern their people. They cannot govern their people and threat them like slaves and expect miracles to happen in Libya or even Europé. They have to stop stealing money at some point and start to think about the people and not themselves!

For now the criminals who sold people as slaves in Libya need to be apprehended and served some very long prison terms. By all means and at all cost, they must be found, arrested and prosecuted. Justice must prevail or this will happen again.

The governments all around Africa must begin to rethink governance and meeting the needs of the people in their individual countries and allowing treaties that ensure that human rights are not violated across borders. Those slave-dealers of Libya must be used as examples of the importance of the laws in Africa and globally.

For all the errors of judgment that led to the elimination of Gadhaffi and the lawlessness that now pervade in Libya, the world must wake up and the world must ask for the rebuilding of Libya. Libyans are traumatized and they are transferring their traumas and aggressions to dark-skinned Africans. They do not have the permission or right to do so. Again, those who have committed these crimes must be made to face the music squarely.

The rest of Libya deserve our sympathy. Together, they are all not feeling fine. The behaviour that emerged amongst them, though criminal, must also be deep rooted through psychological rebuilding. The people of Libya may be crazy. Definitely they are inhuman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Mugabe: När firandet kan vara fel

Mugabe: När firandet kan vara fel (Previously posted in English language)

20171114_1316191957743002.jpg

av Adeola Aderounmu

Många observatörer både inom och utanför Afrika tycks ha firat störtandet av Mugabe som Zimbabwes president efter nära fyra årtionden vid makten. En sådan uppfattning är en skarp motsägelse till vad som erhölls på 1970 och 1980 talet då Mugabe agerade som hjälte för Zimbabwes självständighet.

Jag minns min reaktion när Mugabe röstades till makten för den sjätte gången år 2008. Då var han 84 år gammal och jag trodde hans pensionering var väntad, för honom att kunna vila upp sig och njuta av återstoden av sitt liv. Vid det tillfället drog jag slutsatsen att dåliga ledare, oavsett hur bra deras avsikter kan tyckas, är de som vägrar att träna eller handleda sina anhängare att ta sedan över efter dem.

Enligt min mening är Mugabes största misstag att inte ha värnat om ett fåtal unga män och kvinnor som kunde fört Zimbabwe framåt. Han var beredd att styra Zimbabwe fram till sin död, det är den enda förklaringen jag finner för en man som är 93 år gammal och inte pensionerad från offentlig service.

Det råder ingen tvekan om att Mugabe stannade för länge vid makten. Han blandade troligen ihop demokrati med monarki. I en demokrati är överföringen av makt oundviklig. De som kämpade vid sidan av Mugabe för ett självständigt Zimbabwe hade anledning att känna sig förolämpade när det blev uppenbart att Mugabe planerade överföringen av makt till sin fru. Några av dessa personer är nu politiker, om än gamla politiker, och vissa förblev i militären. De har nu säkerställt att makten togs över med våld från Mugabe, i hans gamla och hjälplösa ålder.

När den nuvarande maktstriden är avgjord, har Zimbabwes handläggare en del saker att klargöra och rätta till. Ett exempel är lagen som ger Mugabe makt att avskeda landets vice ordförande som bör återkallas genom lagstiftaren. Andra repressiva lagar i konstitutionen som är kapabla att omvandla revolutionerande, demokratiska ledare till tyranner bör avskaffas.

Zimbabwe och förvisso många andra länder i Afrika behöver granska sina politikers ämbetstider. Zimbabwe till exempel skulle troligen vuxit demokratiskt om det fanns en begränsning på antalet gånger en president kan väljas om. I länder där makten över ämbetstiden gör det till en nästan omöjlig uppgift att ändra makten genom trovärdiga val, blir begränsade mandatperioder ett motgift.

Det finns en allvarlig fara i om den använda metoden att driva bort Mugabe är firad. Användningen av militären för att korrigera politisk anomali borde inte firas eller hyllas någonstans i världen. Det förblir ett recept på våld och inbördeskrig. Det var fel att det militära alternativet var vad som togs till för att köra bort Mugabe och stoppa hans fru från att ta över makten. Valmöjligheten, som använder sig av trovärdiga omröstningar och godtagbara resultat, är alltid den bästa metoden.

Därför måste globala media presentera en balanserad rapport om situationen, oberoende av dess predisposition (kärlek eller hat) mot Mugabe. Det som hänt i Zimbabwe handlar inte bara om personen Mugabe eller hans hunger efter makt utan även om välfärden och välbefinnandet hos folket i Zimbabwe, hemma och utomlands.

Lärdomarna från Zimbabwe borde återigen öppna våra ögon om demokratins brister i vissa delar av världen och dessa lärdomar borde vara behjälpliga för diverse institutioner som främjar av inte bara demokrati men även medborgerliga rättigheter för alla människor globalt.

aderounmu@gmail.com

Footnote:

Mugabe resigned today 21st of November 2017 after 37 years in power.

Mugabe: A Wrong Type Of Celebration

There is grave danger if the method used to oust Mugabe is celebrated. The use of the military to correct political anomaly should not be celebrated or hailed anywhere in the world.

Mugabe: A Wrong Type Of Celebration

By Adeola Aderounmu

 

20171114_1316191957743002.jpg

Adeola Aderounmu

Many observers within and outside Africa seem to have celebrated the overthrown of Mugabe as the president of Zimbabwe after nearly 4 decades in power. Such a perception is a sharp contradiction to what obtained in the 1970s and 1980s when Mugabe was a hero of Zimbabwean independence.

I remember my reaction when Mugabe was voted to power for the 6th time in 2008. Then, he was 84 years and l thought he should be due for retirement so that he could rest and enjoy the rest of his days. At that moment l concluded that bad leaders, no matter how good their intentions may seem, are those who refused to train or mentor followers to take over from them.

In my opinion, Mugabe’s greatest mistake was not nurturing a few young men and women who could move Zimbabwe forward. He was prepared to rule Zimbabwe until his death and that is the only explanation l found for a man who is 93 years and not retired from public service.

No doubt about it, Mugabe overstayed in power. He probably mistook democracy for monarchy. In a democracy, the transfer of power is inevitable. Those who fought alongside Mugabe for the independence of Zimbabwe have reasons to feel insulted when it became apparent that Mugabe was planning to transfer power to his wife.

Some of these people are now politicians albeit old politicians and some remained in the military. They have now ensured that power was taken by force from Mugabe in his old, helpless ag.

When the current power tussle is settled, the handlers of Zimbabwe have a few things to clarify and rectify. For example, the law that gives  Mugabe the power to sack the Vice President of the country should be revoked through the legislature. Other repressive laws in the constitution that are capable of converting revolutionary, democratic leaders to tyrants should be abolished.

Zimbabwe and indeed many other countries in Africa need to review the tenures of their politicians. Zimbabwe for example, would probably have grown democratically if there was limitation on the number of times a president can seek for re-election. In countries where the power of incumbency makes it an almost impossible task to change power through credible elections, limited terms of office will be an antidote.

There is grave danger if the method used to oust Mugabe is celebrated. The use of the military to correct political anomaly should not be celebrated or hailed anywhere in the world. It remains a recipe for violence and civil war. It was wrong that the military option was what it took to oust Mugabe or stop his wife from taking over power. The electoral option, that which makes use of credible ballot votes and acceptable results, is always the best method.

The global media therefore need to present a balance report of the situations regardless of  its predisposition (love or hate) towards Mugabe. What has happened in Zimbabwe is not just about the person of Mugabe and his hunger for power but also about the welfare and the well-being of the people of Zimbabwe at home and abroad.

The lessons of Zimbabwe should once again opened our eyes to the inadequacies of democracy in certain parts of the world and these lessons should be instrumental to various institutions saddled with the promotion of not just democracy but civil rights of all people globally.

aderounmu@gmail.com

Nigeria, A Country Heading No Where

The time is ripe for the ordinary citizens to orchestrate and execute the agenda of both political and economic reforms. They cannot wait. The people must ensure that all those who fail the country pay for their crimes and they must set new agenda for the way forward. Where there is a (good) will, there is a way.

Nigeria, A Country Heading No Where

By Adeola Aderounmu

20170725_095214

I have been writing about Nigeria for quite a while now. A few times, l’d almost given up on Nigeria. Many times, l’d resigned and promised never to write again. It’s too easy to give up because Nigeria is heading no where. It’s easy to give up because you don’t see the impact of what you and others are writing about. It is too easy to give up because when one group of criminals are leaving the government, another group of worse criminals are stepping in.

I know many people living abroad who don’t ever want to hear you discuss about Nigeria again. As far as they are concerned, Nigeria will never, never get better and anyone hoping to change things is just chasing shadows. In fact, l also know many people living in Nigeria who either look at you with indifference or even laugh at you when you think you have some messianic opinion.

My guy, abeg leave story, if you can’t beat them, you join them. Let them dey chop, pray make your own time come. No be today abeg.

With these submissions and resignations, it is obvious that Nigeria is heading no where. The country is hopeless and vandalised. It is overrun by criminals occupying all public institutions. Ordinary citizens of Nigeria at home and abroad have come to terms with the fact that criminals are running the presidency, the senate, the various states and the local councils.

So they pray that as many people and as many families as possible can take turns so that the national cake can go round. These actually are the views of the educated and semi-literates too. Everybody has join the bandwagon that Nigeria is a geographical area whose resources must be plundered turn by turn by locals and foreigners.

Some citizens are so excruciated and excluded from the running of Nigeria that it appears that they don’t even know where they are and which century we live in. Several millions of Nigerians have been booted off the radar of civilisation. The people are so bruised mentally and physically they don’t know how to fight for their rights and freedom. They are so brainwashed and deprived they don’t know how to tear down non-functional governments and oppressions staring at them everyday of their life.

How then do you console a people who never experienced even 12 hours uninterupted electricity in their life time? How do you console a people harbouring certain generations that haven’t experience quality education in their entire life time? How do you console a people who now see education as a waste of time because of the way politicians turn to criminals and just cart away loots everyday? How do you console a generation that worships ill-gotten monies and ostentatious display of wealth.

There is no consolation but pity for the people who have no understanding for the meaning of life and how the rest of the world looks like in 2017. You must pity those who see a normal downpour of rain as a curse as it swallows houses, property and people. You must pity those who don’t know who they voted for in 1999, 2003, 2007, 2011 and 2015. They don’t even know who is running the country. A person or a cabal? You must pity a people governed by coconut heads who assemble regularly in London while the country lies in ruin and desolation.

You must pity the largest accumulation of black people on earth with the largest accumulation of tragedies. You have to pity the country that suppresses brilliant minds or simply turn them to criminals at home or heroes abroad.

You must pity the country that was once a rising giant but now a crawling cripple. You must pity the country that was once the hub for the princes and kings of the world but now a footstool for terrorists, separatists and militants.

You have to pity that country and people where murders by heavy stones is the order of the day at the economic capital. If you have some conscience left in you, you must sympathise with the country where brutal killings and rape in the hands of the herdsman is the order of the day on any grassland or arable land. The country is heading no where when the politicians sentence the people to death daily by their actions while they seek solace and comfort in London, Dubai and USA.

You have to pity this generation whose schools are constantly under lock as the majority of criminal politicians and the elites send their children abroad to receive quality education. In how many ways can we recount what is wrong with Nigeria, yet nothing seems to change?

What has changed in the last 2 years is that the administrative capital of Nigeria has moved to London by the man who promised the change now turned charade. He fooled Nigerians and made them pay for his medical bills and the education of his children abroad. What happened to leading by example?

This is a country heading no where. Whatever you read here now has been mentioned more than 30 years ago in writing and in songs. Is Nigeria a country? A place where people capture power and suppress truth and freedom. Is Nigeria a real country when poverty and hopelessness remain the rewards of citizenship. Cry, cry, cry for one of the most tragic sequences of political mismanagement in human history.

Still, Nigeria can go to places. The country can be free. Real change and absolute freedom will depend on the people. When they are ready for freedom, they know what to do. The criminals and politicians or even the cabals if they exist are very few and the people are several millions. They can become organised and in a matter of weeks change their destinies.

All they have to do is have a common goal and declare that enough is enough. When that happens, freedom will come and Nigeria will start to head somewhere. The people must unite and forge an agenda that will once and for all remove the clog from the wheel of progress.

The time is ripe for the ordinary citizens to orchestrate and execute the agenda of both political and economic reforms. They cannot wait. The people must ensure that all those who fail the country pay for their crimes and they must set new agenda for the way forward. Where there is a (good)will, there is a way.

aderounmu@gmail.com

The Cost Of Freedom (Part 2)

So, for how long will Nigerians suffer? How many generations of Nigeria would it take to break this heavy yoke so that freedom can be bought at last?

We must stop this system that puts more than 25 % of the nations wealth in the pockets of the lawmakers and the executives.

The Cost Of Freedom (Part 2)

By Adeola Aderounmu

Adeola_march2017.jpg

As far as Nigeria is concern, anybody still thinking about political affiliations whilst trying to suggest the way forward or the solutions to the problems facing the country is insincere and a lover of mental slavery. Such ignorance is incurable.

Until we set our minds free, we will neither see nor comprehend the bigger images. The problems and issues facing Nigeria are boundless and the way out are definitely not within the wisdom of the politicians who are self-centered, selfish and extremely corrupt.

Majority of Nigerian politicians have no jobs or normal lives outside of politics. They have reached a terminal end for their hopes of survival. To them politics is all and everything. It is dangerous that the future of the country lies in the hands of such hopeless citizens.

Nigerian politicians, we must remind ourselves, do not have the interests of the people in their minds or hearts. They do not understand the meaning of public service. They only pretend they do intermittently perhaps to save their faces and jobs.

To them, politics is just the way to make money. It is a means to exploit the system and the rest of the population. They are possessed by evil that deafened them, such evil that continues to speak to their wicked souls that they should continue to steal and stash away money to the detriment of the general population. Nigerian politicians, through the years and by the nature of their persistent wickedness are like immortal zombies.

So, what will be the cost of freedom for Nigerians? What will be the cost of freedom for a people who have never experienced the real meaning of life? What will be the cost of redemption for a life currently lingering in absolute poverty and extreme hopelessness because of the choices of the wicked people that have ruled Nigeria?

Political power is transient even if the effects are life long as we have seen for more than 2 generations of post-independent Nigeria. It is sad and always disheartening that the statuses of poverty-stricken Nigerians is permanent. The urge to keep the status-quo is a life long mission for those who get to control Nigeria or part of it politically. Change is not imminent.

So, for how long will Nigerians suffer? How many generations of Nigeria would it take to break this heavy yoke so that freedom can be bought at last?

Nigeria needs a turning point.

APC is currently shouldering the future of Nigeria but it has not fare well. As at today we read that state governments in Nigeria are donating lands to the federal government for construction of houses. This is an abberation resulting from the faulty political system in Nigeria.

The various states in the country cannot develop without begging from the federal government. Wealth of regions are sent to the center and are partly looted and partly distributed back to the regions (states). It appears to be senseless.

Today, Lagos is at war of words with the federal government because Lagos cannot construct or build roads in Lagos state. It does not make sense. This system reduces the values of human reasoning.

APC must help Nigeria restructure and if this happens before the next general election, the future of Nigeria can be assured to be on the path to greatness again.

Indeed there are fears. There are anxieties and there are antagonists. But that which must be done, must be done. Why postpone the day of reckoning? It will come.

This unitary system must be abolished.

We know that those who have benefiited from the system are afraid of resetting Nigeria.

They will defend the status-quo and go to war if they must do. But they must be defeated so that Nigeria can be returned to the path of glory that she was on before the military coups of 1966.

We must stop this system that puts more than 25 % of the nations wealth in the pockets of the lawmakers and the executives. This system is not sustainable. It will continue to impoverish the people and it will mean an everlasting status of “underdevelop” for Nigeria for as long as the moon and the sun exist.

A few decades ago, we reached a point in Nigeria where what mattered are self-preservation, selfishness, wealth acquistion and expolitations of others and disservice to country.

We reached a point where to be corrupt and greedy became relative rather than forbidden. We reached a point and we thread further on it today that to become a politician invariably means to become a thief.

We accept that our fathers, our mothers, our sisters, our brothers, our sons and daughters can be criminals as long as they are not caught. We accept our sons as gangsters as long as they bring riches and stolen things home for our satisafaction.

We traded our lives and made inexplicable wealths the champion of our consciences. We lost the conscientious compass and allowed cruel animal instincts to dominate our judgements.

We could not find the ways back because we went too deep into anomalies. The politics was left for the politicians and we worshipped them based on how much they stole from us. We made them gods and destroyed the public institutions.

How Nigerians got to this low point will forever be a discourse of intellectual arguments. It is extremely sad and a super disgrace to the civilisation process of the African race.

It is this point of shame and disgrace that we need to depart from. The most obvious way is to reset the system and go back to regional government. It is not a magic swerve but the competitions for development between the regions will reduce corruption and promote accountability to the people. It will bring back the dignity of labour.

We cannot go on like this. If we do, many will die in abject poverty. Many more will be born into a world that knows no peace and tranquality. Several millions will live and die without any experience of joy, peace and stability. They will never know any form of quality existence and they will live in a rat race more dangerous that what it is now. The future will be bleak and the children unborn will curse the graves of the dead and fallen.

There is always a choice even if the road is hard, unpopular and uncommon. But if it will serve the common good on the long run, why not?

aderounmu@gmail.com

Shame:Nigeria’s New Slave Identity in 2017

From now on, will the government of Nigeria be sending all sick citizens to London for treatment?

 

Nigeria’s New Slave Identity in 2017

By Adeola Aderounmu

Nigerians need to be enraged. Their key politicians are causing a global stir.

In week 7 of 2017, major political rulers in Nigeria gathered in London in what appears to be a re-enactment of both physical and mental slavery.

saraki-buhari-dogara-in-london-feb2017

We are told that this shameful gathering took place in London. The build up to the gathering started about 4 weeks ago.

Nigeria’s president Mohammadu Buhari left Nigeria to seek medical attention in London.

That action itself is a scandal in several ways. First this man became president promising change from what other politicians and tyrants like him have done in the past. He said he would not be travelling abroad to waste Nigeria’s monies. Sadly, that is exactly what he did when he left Nigeria as a medical tourist in January 2017.

Secondly, if Nigeria is really a sovereign country, the president should not be lying down sick in another country. And for vacation, he could have chosen his hometown as a leader who can lead by good examples.

What he has done is the ultimate betrayal any ruler or leader can show to the followers. For example, where should the people go to when they are sick? Who should they turn to in their time of despair?

From now on, will the government of Nigeria be sending all sick citizens to London for treatment?

In my opinion, l will never be able to align with any line of justification for the neglect of more than 150 m people whilst the rulers can jostle out in the blink of an eye to seek medical services and vacation in other climes.

What if London has been managed the same way these reckless, soulless rulers have managed Nigeria?

People who have clear and clean consciences will stick with their folks through thick and thin. Rulers and leaders who have the interests of their people in their minds would provide services that they and the people can enjoy together.

So when you look at this picture and see Nigeria’s first citizen entertaining the third  and fourth citizens in London, you should be ashame to be a Nigerian. You have no soul if this makes you proud or happy. If you are indifferent, you are wicked!

You must not forget that between them, all 3 have a combined stolen wealth that can turn Africa to a paradise. Yes, Africa, not Nigeria.

You must not forget how millions of dollars have disappeared under the watches of these men. You need to go back in time and calculate the monies that have disappeared under the watch of Mr. Buhari from as far back as 1977.

You need to study the family Saraki and the way that family name has contributed to economic ruins, recession and depression in Nigeria. For the sins of the father are the sins of the son. Then when the sins of the son multiply under a new dispensation, you also wonder what kind of people live in Nigeria allowing criminals to run the politics. Protests and actions ought to be vicious and decisive resulting in the total removal of criminals from public offices. The judiciary is a pure sham.

Then you have a man whom the president loved so much that even when the man said he is a criminal, the president said he is not. The change that Nigerians thought would come was just a status quo as Mr. Dogara, also a former PDP stalwart became the master of those overblowing Nigeria’s budget and siphoning them to private accounts.

As you read, budget padding in Nigeria is still a way of life. Nothing has changed. No one is able to control those padding the budget because they all benefit from it.

Nigerians are crying recession, the lawmakers are among the wealthiest people in the world. So l question myself, are we normal in Nigeria?

Things are done almost exactly the same way, so there is no end in sight for the problems, sadly.

I am just looking at the stupidity of this exercise, gathering in London.

You have to read my other blog essays to understand what we are dealing with here because thieves, criminals, looters are exposed everyday. No one is punished. This is remarkable but not surprising because they are spread from the presidency to the governors’ offices to the local government. The problem is hydra-headed and multi-faceted and seriously systemic. It affects almost all Nigerians and it is alarming!!!

The monies or loots that are even recovered become traceless in the national budget or wherever they vanish to.

The most sensible thing to do to show that monies are actually recovered is to dedicate them to projects that people can see and read on the walls. For example:

  • These houses are built with the monies recovered from Jezebel Diezani.
  • This road was constructed using the monies recovered from criminal and thief Ibori.
  • This hospital was built using the monies (that would be recovered hopefully) from Saraki, Dogara and Andrew.
  • This airport was renovated using the monies recovered from all past presidents and tyrants.

Hopefully one government (federal or state) will revive their health institution and save this country from the shame brought to it by this APC gang of shameless rulers. In the old western Nigerian, many people came from around the world to seek medical help in Western Nigeria.

No matter what we do in Nigeria, we may not get anywhere near the rest of the developed world if we don’t go back to the system of government that was glorious and prosperous.

The change won’t be easy and many gainers of the status quo won’t fancy it, but generations unborn will be thankful. Hopefully too, they will be civilized, less greedy and have functional judiciary. They will enjoy if we make the sacrifices.

It is the unitary system of government that has led us back to being slaves in in our country in 2017. It is the unitary system of government that made our rulers and suspected criminals to fly to London to worship at the feet of the Queen again.

No greater shame! No greater form of lose of human dignity! No greater fall for the black race than our rulers looking stupid, yet laughing in a white man’s world whilst several millions of our people are at home suffering and living hopelessness..!

aderounmu@gmail.com

 

Fatal Distractions

Clemens Westerhof said qualifying for the African Cup of Nations is a birthright of the Super Eagles of Nigeria. Guess which country is conspicuously missing in action again as you get wallowed with religious issues.

Fatal Distractions

By Adeola Aderounmu

wp-1484482169806.jpg

This past week, as usual, l have listened to some Nigerian radio programs, read Nigerian headline news and followed keenly Nigerian discussions on the social media.

These past few days have been dominated by matters relating to religion, the opium of the Nigeria masses.

In southern Kaduna, there are evidence to show the persecutions of christians. Genocide under the watch of Mr. El-rufai should hopefully lead to his trial and total annihilation from politics in the future (if Nigeria should suddenly become a normal country).

This is the country where a criminal like Ibori became a governor and other top level criminals have also gone to occupy both local, state and federal positions. Nigerians hail them and forget their sins.

Invariably though, it would appear that the cold war in Kaduna’s politics and tribal game of thrones got matured and became blown open. The brewing had been there forever.

Some people have also warned about the APC and some people have stated that the APC-Buhari mandate came with an lslamic agenda. The unfortunate massacre in southern Kaduna at this time, and the silence of Mr. Buhari on the matter is either a bad coincidence or a credence to the allegations against the APC-Buhari mandate. Either way, it does no one no good.

The other distraction bothering on religious matter plaguing Nigeria at this time concerns one of the pentecostal churches in Nigeria and their super general overseer. The man Adeboye is so powerful he is a god to his followers. For people like him who became gods to their followers, laws were made. For him specifically, a law was discarded.

There are more fatal distractions. We all got used to the religious gangsters in the North. Boko Haram, nototrious for abduction and rape of women remained established. Nowadays they hardly make the news for their religious views. After fulfilling their sexual orgies, they continue to find both soft and hard targets daily across north-eastern Nigeria especially. The bombing of Adamawa is still so fresh.

You can imagine how many times you will hear the falsehood that the potent terror group has/had been defeated. It’s like you cannot get rid of a monster that you created by yourself.

So, if you are interested in research on a people who love to be distracted and deceived, take a trip to Nigeria. If you also want to analyse a people who are easily distracted, come again to Nigeria.

For those who have their eyes on the ball all the time, they know what time it is now. This weekend the most important sport tournament in Africa, the African Cup of Nations started in Gabon.

When l told one of my colleagues that Nigeria did not qualify for the competition after he wished me goodluck for the tournament, his eyes nearly popped out of his face in both disbelief and shock.

As he walked away from me, l could not find the expressions to explain why Nigeria was missing in action. When he returns to work after his leave in 4 weeks, the tournament would have been over. So, my shame is postponed for 4 weeks.

But who remembers this?

When former super eagles coach Clemens Westerhof was in charge, he said that no one should ever worry about Nigeria qualifying for the African Cup of Nations. He puts our minds to rest forever on the matter. In his words, he said ”to qualify for the ACN is the birthright for the Super Eagles of Nigeria”.

Since 1994, other nations may have become better, that means Nigeria should have become the best too over the years. But that was not the sequence, sadly. Nigeria as a country may have gone to bed since 1960.

Nigeria is missing in action and many of us, thousand of miles away from home are  covering our heads in shame. Our people at home remain distracted by the major impediments to their growth and development, religion and religion-related matters.

Rather than bemoan the decline and even the dearth of national sport activities in Nigeria, our people are discussing religion. They did not even come out to fight for the super falcons. They did not use the opportunity of the super falcons’s protest to call for accountability in the sport ministry.

Our people are boasting of exporting religion especially churces back to Europé and America. Our minds are definitely wasted. How can our hearts not ache for this growing tragedy?

Apart from sports, there are many things too numerous to mention that should draw the anger and engagement of our people. What can happen if we hypothetically take this energy and committment away from religion and place it on one of Nigeria’s prominent problems, say lack of electricity for example?

Lack of electricity is a major contributor to the recession in Nigeria. Despite all the monies that our criminal politicians have stolen and continue to steal from the treasury Nigeria would still not have gone into a recession if only there is constant power supply. Today is not the day to prove that theorem.

The sacking of Mr. Obazee shows that things can actually happen if the Nigerian government and the people become sincere to themselves. A swift change was made as a result of personal ego and ambitions. Why is it difficult to effect the changes that would rub on the common good of all?

The hullabaloos  about religion, lslam and Christianity, are never going to be over in Nigeria and sadly too, the problems will stay because our energies are focussed on the wrong issues. The people are permanently distracted because the truth did not even set them free and it also appears to be too late to make religion a private matter for the people of Nigeria.

If l had a magic swerve or swagger, l would redirect the rage (waited all my adult life for it) to the biggest problem with Nigeria which is the political problem.

Nigerians will know no freedom until the country’s number one problem which is the politicial problem is solved. Religion will never solve Nigeria’s problem. The best that religion can do is to break up Nigeria, violently.

Mr. Buhari and the self-serving executive and legislators sitting down in the comfort of their mansions in Abuja will not solve all the problems in Abuja. How can they solve the problems of the people of Idanre, Okokomaiko, Akwa, Chibok or Moniya?

There is no greater insanity of a political system where almost anything that affect 200 m people depends on one man.

The knee jerk responses will remain the hallmark of this reactionary, redundant system of government in Nigeria. The greater proportion of the third generation of post-independent Nigeria, about 100 m people, is already wasting away in abject poverty, extreme penury and hopelessness.

With the failure of governance and Nigeria currently in recession and therefore a failed country, the churches and mosques will still be there to receive this miserable proportion of the population living from hand to mouth and suffering amidst abundance resources.

Religious institutions will not be converted to factories to provide work and wipe away hunger and frustrations. The Nigerian government will continue to neglect civil responsibilities while sending folks on tourism to Mecca and Jerusalem with taxpayers monies.

Life will always be short and not many people count their days or months to actually know this. Instead we opted to even devalue those days on earth. We demean the essence of life. It’s the same cycle of idiocy.

Just when we thought our clamour should move towards cooking by induction if our electricity is improved, we got a rude shock that the people  are now cooking with firewood even  in western Nigeria, the part of Africa  that was most advanced in the earlier parts of the 20th century.

What a tragedy!

Believers are rejocing over the sack of Mr. Obazee. Nigeria is definitely a one chance ride for all. Well done all for keeping up with the distraction games. Even with your academic intelligence (and too bad for those deprived of the right to education), it helps your politicians to continue to enslave you in your belief that the solutions to your problems lie in religion rather than the use of common sense and the application of social and civil responsibilities.

My colleague loves the game and even though he left South America many years ago, he kept his eyes on the ball and he knows the game. He loves it and he believes in Nigeria. He often spoke of her exploits at Atlanta 96 especialy the game against Brazil.

I’m glad his eyes didn’t pop out of his face. But our people back home are still busy killing in the name of religion. They are busy wallowing and hallowing in the name of imported religions and missing the simple essence/purpose of life- to live and let live.

No greater fatal distraction!

 

aderounmu@gmail.com